ایارای دادگاه صرفابراساس شهادت شاهدصادرشده است که دادگاه عالی ان را نقض کندیاخیر؟

سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی کیفریایارای دادگاه صرفابراساس شهادت شاهدصادرشده است که دادگاه عالی ان را نقض کندیاخیر؟
بهمن 5 ماه قبل

بابت ضرب وجرح عمدی که شاکی پرونده بودم. دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری اینگونه صادر شده است
شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمودند و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشتند ولی منکر ضرب شاکی شدند فلهذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمودند ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است فلهذا دادگاه باتوجه به شکایت شاکی وگزارش کلانتری وگواهی پزشکی قانونی وشهادت شاهدواحدواتیان سوگندازسوی شاکی ودفاع غیرموثرمتشاکی بزهکاری مشارالیه رامحرزومسلم تشخیص واستنادابه مواد709و714ازقانون مجازات اسلامی ومواد374و375و427و431و433ازقانون ائین دارسی کیفری حکم به محکومیت متشاکی به دیه راداده است رای صادره حضوری وقطعی است.
حالاسوالم این است که باتوجه به اخذدیه ومختومه شدن پرونده واینکه ضارب مراواقعاکتک زده بوداگرمتشاکی بامدارکی شکایت کندوشهادت شاهدبنده رامثلابه علت کذب بودن اثبات کندوبعدانیزاعاده دادرسی کندباتوجه به اینکه متشاکی دردادگاه درخلال اظهاراتش اجمالابه درگیری اذعان کرده ولی منکرضرب شاکی شده است(متشاکی دردادگاه گفته بوددران روزشاکی من راکتک زده است ومن شاکی راکتک نزده ام)وباعنایت به وجودلوث وصدورقراراتیان سوگند ایا این رای صرفابراساس شهادت شاهدصادرشده است که دادگاه عالی ان رانقض کند یاخیر؟

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر
رای صادره بر اساس شاهد و ادله های دیگر مانند گواهی پزشکی قانونی و گزارش پلیس صادر شده
همه ادله در صادر شدن رای دخیل هستند.
رای صادره مشمول امر مختومه هست.
برای اطلاعالت بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید. 
 

از تلفن ثابت 9099071369