ثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه و اعتراض به قرارهای صادره ازدادسرا و دادگاه بدوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی ملکیثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه و اعتراض به قرارهای صادره ازدادسرا و دادگاه بدوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ا 5 سال قبل

باسلام،
۱-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟
۲-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟
۳-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه بدوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟

از تلفن ثابت 9099071369