سوال حقوقیهزینه کفن و دفن فوت
ظفرمندی 3 سال قبل

سلام،لطفا بفرماییدهزینه های کف ودفن ومخارج چهلم وسالگردوغیره پدرفوت شده به چه نسبتی ازماترک پرداخت می گردد. 

1 پاسخ
ادمین عضو سایت 3 سال قبل

سلام
وقتی شخصی فوت میشود اول هزینه های کف و دفن پرداخت و همچنین دیون میت، و اگر اموالی باقی ماند بر اساس قانون بین ورثه تقسیم می شود.