مهرنوش 4 سال قبل

سلام اگر متوفی پدر خانواده باشد آیا فرزند سوم در صورت نبودن دو فرزند دیگر وظیفه حقوقی کفن و دفن میت را بر عهده دارد؟ یا اینکه این وظیفه از نظر قانونی برای فرزند الزامی نمی باشد؟ ممنون. آیا در صورت برعهده نگرفتن کفن و دفن خانواده های دیگر نظیر برادران و خواهران متوفی یا فرزندان دیگر متوفی می توانند علیه فرزند سوم ادعایی کنند یا خیر؟ 

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
از نظر قانونی فرزندان دیگر و خواهر و برادر میت نمیتوانند علیه فرزند سوم ادعای داشته باشند چون از نظر قانونی فرزند مرتکب جرمی نشده
وکیل دادگستری

از تلفن ثابت 9099071369