دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

پس از نگارش مبایعه نامه و عدم تنظیم سند رسمی توسط فروشنده، برای ملزم نمودن وی به تنظیم سند، خریدار می بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به شکل صحیح تنظیم کند و در دادگاه خواسته خود را طرح کند.

چنانچه خریدار قصد داشته باشد شخصا دادخواست بدهد، بعد از تنظیم نمودن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از جمله: کارت ملی، کارت عابر بانک، اصول مستندات خود و همچنین فایل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را ثبت تا به دادگاه صالح ارجاع گردد.

 

حتمن بخوانیدوکیل پایه یک دادگستری 

 

 

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک 

 

_ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از نوع مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به ارزش منطقه ای ملکمی باشد

   

_ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مورد املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در مورد اموال منقول، در دادگاه محل اقامت خوانده طرح می گردد.

 

_ پیشنهاد می شود خواهان هم زمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های مرتبط دیگر خود را هم طرح کند، مانند اینکه در مورد سند ملک الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی، پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را درخواست کند.

 

_ اصولا در محاسبه هزینه دادرسی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک طبق ویژگیهای ظاهری، نوع مصالح، موقعیت جغرافیایی ملک و ویژگیهای این چنینی محاسبه می گردد، هر چند که از قواعد خاصی پیروی می کنند اما بستگی به سلیقه دفاتر خدمات قضایی هم دارد. البته می توان مبلغی را هم مقوم نمود.

 

_ بر اساس ماده 22 قانون ثبت، معاملات غیر منقول اصولا باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست مالکیت با سند عادی امکان پذیر نیست و به نظر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی گردد.

 

_ برخی از حقوقدانان معتقد هستند خواهان فقط در صورتی می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی طرح کند که برای خواسته خود دلایل کتبی، عینی و مشخص داشته باشد و شخصی که مبایعه نامه مکتوب ندارد در این پرونده موفق نیست.

 

_ در این نوشتار ما در خصوص بیع عین معین و اموال موجود صحبت کردیم و اموالی که به وجود نیامده و در حقیقت موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست، مانند قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول قوانین و مقررات خود می باشد که باید به آن مراجعه نمود، مانند قانون پیش فروش آپارتمانها.

 

 نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

از جای که طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نیاز به ثبت دادخواست دارد در این قسمت، متن چند نمونه واقعی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم.

متن نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، به شرح ذیل می باشد:

  

بسمه تعالی

 

خواهان: ………………………

خوانده : ………………………

 

 خواسته:

 1- الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک (غیر مالی)                   

2- انتقال سندرسمی به نام خواهان (مالی غیر منقول)

3- پرداخت وجه التزام در حق خواهان (مالی منقول) براساس مبایعه نامه از تاریخ ………………. گواهی عدم‌حضور خوانده لغایت تقدیم دادخواست وسپس طول مدت دادرسی، صدور رای و اجرای حکم         

4- پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی وحق الزحمه ی کارشناس)

 

دلائل و منضمات دادخواست:    

1- مبایعه ‌نامه عادی                         

2- گواهی عدم حضور خوانده محترم از دفتر اسناد رسمی

3- استعلام وضعیت ثبتی ملک از ثبت محل

 

ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان …………….

 

احتراماً اینجانب ……………….. فرزند ………….. در تاریخ ………………….. باب آپارتمانی به مساحت ………. متر مربع با پلاک ثبتی …………… واقع در حوزه ثبتی ………….. را از خوانده محترم به مبلغ ……………… ریال معادل ………………… تومان، خریداری و مبلغ ……………… ریال به خوانده پرداخت و مقرر گردید، مبلغ …………….، تومان هم درهنگام تنطیم سند، به ایشان پرداخت گردد. بر اساس مندرجات مبایعه ‌نامه که در املاک تنظیم‌ شده، مقرر گردید در تاریخ ……………… خوانده محترم مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام اینجانب نماید که به علت اینکه آپارتمان مورد معامله در بازداشت بوده، نسبت به اعطای مهلت 5 ماهه به ایشان موافقت گردید، که آخرین مهلت جهت تنظیم سند رسمی بنام اینجانب، در مورخه ……………………. تعیین گردید، که اینجانب به‌علت عدم حضور خوانده محترم در دفتر اسناد رسمی، گواهی عدم حضور ایشان را، از دفتر اسناد رسمی …………………. اخذ که یک نسخه از ان جهت استحضار دادگاه محترم، ضم ‌پرونده می باشد.

لازم به ذکر است که به ‌منظور رفع مشکل خوانده محترم، ثمن معامله طی 2 فقره چک به مبلغ ………….. ریال در تاریخ ………………….. و دیگری به مبلغ …………… ریال در تاریخ …………….. به خوانده محترم تحویل داده شد، که چک های اخیر ضمن ذیل نویسی در ظهر مبایعه نامه به امضای طرفین رسیده و گواهی شده است.

 

بر اساس مندرجات مبایعه نامه، فروشنده متعهد شده مورد معامله را در تاریخ …………… تسلیم خریدار نماید اما متاسفانه از انجام تعهد خود در این مورد نیز امتناع ورزیده است.

به موجب بند ….. مبایعه نامه مذکور فروشنده ملتزم شده در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش به ازای هر روز تاخیر مبلغ …………. تومان به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به خریدار پرداخت کند.

 

علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بر:

1_ الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک

2_ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ آپارتمان مسکونی مورد معامله

3- محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در مبایعه نامه بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ……………. تا زمان اجرای حکم.

 

با سپاس فراوان

 نمونه دیگری از دادخواست اثبات وقوع بیع و الزام به تنظمی سند رسمی آپارتمان

 

خواهان: ……………………. فرزند ………………، شماره ملی ……………، نشانی ……………………………

 

خواندگان: 1- …………………….، فرزند …………………، شماره ملی …………، نشانی ……………………

 

2- …………………….، فرزند ……………………..، شماره ملی …………..، نشانی …………………………………..

 

 

خواسته و بهای آن:

1- اثبات وقوع بیع

2- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام اینجانب

3- تقاضای پرداخت کلیه خسارات دادرسی.

 

دلایل و منضمات:

1- قرارداد مبایعه نامه عادی منعقده به شماره ……….. ممضی به امضاء گواهان ماوقع

2- رسید های پرداخت ثمن معامله به شماره های ………………،

3- عنداللزوم استماع گواهی گواهان.

 

شرح خواسته:

به نام خدا

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …………..؛

 

با احترام بدینوسیله اینجانب ……………………… به عنوان خواهان به شرح ذیل توقیراً به استحضار می رسانم:

 

1-     نظر به قرارداد مبایعه عادی منعقده در تاریخ ………………. به شماره ……………، اینجانب از خواندگان مذکور یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی …………… فرعی از ……….. اصلی قطعه …………  واقع در بخش 7 ….. حوزه ثبتی ………… به مساحت 222 متر مربع را به شرح مبایعه نامه و ترتیبات پرداختی مذکور در آن خریداری نمودم.

 

2-     مطابق بند 1-5- ذیل ماده 5 قرارداد مرقوم فروشندگان موظف گردیده در تاریخ ……………..، مورد معامله را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار نماید و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف نماید، گواهان ماوقع نیز در صورت لزوم در محضر محترم حاضر شده و گواهی خواهند داد.

 

3- نظر به مراضات حاصله میان اینجانب و خواندگان محترم بنا براین بود که ایشان فردای روز معامله، قرارداد را امضاء نموده و جهت تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی در تاریخ مقرر در قرارداد حاضر شوند، لکن از همان تاریخ تاکنون هیچ اقدامی از سوی خواندگان انجام نگرفته فلذا فروشندگان در زمان داشتن اختیار فسخ، معامله را فسخ ننموده و اینجانب را بلاتکلیف گذاشته اند و بدیهی است که مدت آن منقضی گشته است! با توجه به مطالب معنون تقاضای

 اولاً:

 اثبات وقوع بیع با عنایت به قرارداد موجود و رسید های پرداختی اینجانب به خواندگان

ثانیاً:

 در صورت اثبات بیع، الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به نام اینجانب در دفتر اسناد رسمی

ثالثاً:

 پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق اینجانب به تجویز ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی

 رابعاً:

 استماع گواهی گواهان از محضر محترم دادگاه تحت تمنی است.

 

با تجدید احترام و تشکر فراوان

  

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

 

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند

 

بر اساس ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی هنگامی که فروشنده حاضر به امضاء سند رسمی انتقال به نام خریدار نگردد، نماینده دادگاه سند انتقال را به نام خریدار امضاء می کند.

بعد ار قطعی شدن رأی، خریدار یا خریداران می بایست نسبت به اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند، رای قطعی شده توسط اجرای احکام به محکوم علیه ابلاغ می گردد و محکوم علیه می بایست  ظرف مدت مشخص شده مفاد حکم را اجرا کند.

اگر فروشنده در تاریخ مشخص شده برای تنظیم سند اقدامات لازم را انجام ندهد، دایره اجرا احکام به دفتر خانه مشخص شده در مبایعه نامه ابلاغ می دهد که نسبت به تهیه تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی اقدام و پس از آماده شدن سند واحد اجرا را مطلع نماید که نسبت به امضای سند به جای فروشنده اصلی اقدامات ضرروی انجام گیرد.  

در پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی، به دلیل تخصصی بودن ضرروی است که خریدار در زمان تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نکات مهم و جنبه های قانونی آن توجه کند، به همین دلیل پیشنهاد می گردد که قبل از ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در دفتر خدمات قضایی با مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین مشورت کنید.

 

مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

به صورت کلی تایم رسیدن به نتیجه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، قابل پیش ‌بینی نمی باشد به دلیل اینکه مدت زمان به عوامل مختلفی بستگی دارد که شامل موارد زیر می‌گردد:

 

چنانچه خواهان یا وکیل ایشان پرونده را پیگیری کنند، احتمال دارد روند رسیدگی به پرونده سریع تر انجام گیرد.

 

تعداد و تراکم پرونده‌ها در شعبه‌ای که پرونده مورد نظر ارجاع شده.

 

در مواردی پرونده از طریقی پیش می‌رود که این روند سبب افزایش مدت زمان رسیدگی به پرونده خواهد شد، برای نمونه خوانده با یک حکم، محکوم می‌گردد و در نتیجه به حکم مورد نظر اعتراض می‌کند، این امر مدت زمان رسیدگی به پرونده را زیاد می کند.

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

بعضی مواقع امکان دارد که یک شخص مالی را به صورت شریکی خریده باشد و یا چند نفر با جمع‌آوری مبلغی، بخشی یا سهم مشاعی از ملکی راخریداری کنند، به بیان ساده تر باید بگوییم که شخص یا اشخاصی خریدار تمامی ۶ دانگ ملک نمی باشند و آن را با افراد دیگر شریک می‌گردند، هنگامی که فروشنده به تعهد خود عمل نکند  و در روز مشخص شده در مبایعه نامه به دفترختمه اسناد رسمی مراجعه نکند، تنظیم سند به نام خریداران انجام نمی پذیرد.

 

موردی دیگر، مربوط به وقتی است که فرد فوت گردد و بعد از فوت وی تمامی اموال و دارایی‌ها باید بین وراث تقسیم گردد، اما بین ورثه اختلاف وجود دارد و آنها تمایلی به تنظیم سند رسمی به صورت توافقی و قانونی ندارند، در این مورد خاص خریدار یا هر یک از وراث باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ورثه میت طرح کند تا با تنظیم و پیگیری پرونده موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

 

سؤالاتی که اصولا در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی پرسیده می شود:

 

چنانچه مبایعه ‌نامه تنظیم‌ نشده باشد آیا می شود فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟

 نمی‌شود فروشنده را بدون مبایعه ‌نامه یا تنظیم قرارداد ملزم به تنظیم سند رسمی نمود بلکه باید در درجه اول بیع را به اثبات رساند.

 

اگر فروشنده در تاریخ  مشخص شده برای تنظیم سند اقدام نکند چه باید کرد؟

در این مورد هرگاه مالک حاضر به امضاء سند رسمی به نام خریدار نگردد دادورز دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی بنام خریدار می‌نماید.

 

چنانچه فروشنده قبل از تنظیم سند فوت شود چه باید کرد؟

بعد از فوت فروشنده باید دادخواست را به طرفیت ورثه میت داد.  

 

آیا برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید سند تک ‌برگ باشد؟

لزومی به تنظیم سند تک ‌برگ نخواهد بود و می‌توان با سند دفترچه‌ای نیز برای تنظیم سند اقدام نمود.

 

چنانچه در تاریخ ذکر شده در مبایعه ‌نامه سند رسمی حاضر نگردد خریدار چه‌ کاری میتواند انجام دهد؟

در این مورد خریدار باید الزام فروشنده را به تنظیم سند بخواهد و به هر صورت فروشنده ملزم به تنظیم سند می‌باشد.

 

اگر گواهی عدم حضور گرفته نشده باشد، تکلیف چیست؟

اصولا گرفتن گواهی عدم حضور مربوط می شود به مطالبه ضرر و زیان ذکر شده در مبایعه نامه نه تنظیم سند رسمی.

 

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار مخاطبین عزیز قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در تمامی زمینه های حقوقی نیاز به وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی، برای تنظیم انواع دادخواست داشته باشند در خدمت گذاری آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.    

                     

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام با تشکر از نمونه دادخواست های که گذاشتید خیلی کمک کننده بود.
  اگر ملک مورد معامله در رهن باشه میشه سند زد؟

  پاسخ
  • سلام و وقت بخیر
   خواهش میکنم
   بله، منتها باید در تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند، دقت داشته باشید در ستون خواسته اول: الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک را ذکر کنید.

   پاسخ
 • بسیار عالی

  پاسخ
 • بنده ملکی را از فردی به صورت مبایعه نامه خریداری کردم. برای سند توافق کردیم که ده روز پس از اماده شدن سند در دفترخانه شماره 138 برای سند مراجعه کنیم و من باقی ثمن معامله را پرداخت کنم و سند به نام من انتقال یابد. الان این فرد خودش آپارتمان را قبلا از فرد دیگری خریده بود و آن فرد ثالث نیز از طریق مبایعه نامه کد رهگیری دار خانه را از سازنده خریداری کرده بوده است. الان سند هر 6 واحد آپارتمان آماده شده است. و هر 6 سند به نام صاحب ملک است (و نه سازنده). صاحب ملک سند 4 واحد را که از خوش خریداری کرده اند را به نامشان انتقال داده است. اما سند واحد من و واحد کناری را به نام ما انتقال نمیدهد. حرفش این است که این دو واحد چون متعلق به سازنده است، باید سازنده به صورت کتبی رضایت دهد. از طرفی سازنده هم فراری است و یکسال است که ما نتواسته ایم ایشان را پیدا کنیم. صاحب ملک هم حاضر به انتقال سند نیست و مشارکت نامه بین خودش و سازنده را هم به ما نمیدهد. الان ما باید چکار کنیم؟ ما در مدارکمان مشارکت نامه بین سازنده و صاحب سند را نداریم. چکار باید کنیم. ممنون

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   تنظیم این نوع دادخواست ها نیاز به مشورت و دانش لازم دارد.
   بهتر است در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نام فروشنده و ایادی ماقبل و همچنین مالک و سانده ذکر شود.
   بعد از ثبت دادخواست و تعیین جلسه شما می توانید این اسناد مشارکت را از خوانده ها بخواهید که به دادگاه ارئه دهند.

   برای اطلاعات بیشتر بهتر از با وکیل تلفنی صحبت کنید.

   پاسخ
 • سلام
  من ملکی خریدم الان مالک سند نمی‌زند میخاستم بدوند اگر بخام شکایت کنم چقدر زمان می بره کارای دادگاهی؟ و باید از کجا شروع کنم؟

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   موضوع شما حقوقی هست باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در دفتر خدمات قضایی به ثبت کنید .
   زمان بستگی به شهر و حجم پرونده ها در شعبه دارد .
   حدود 6 ماه و ممکنه کمتر و بیشتر زمامن ببره
   برای اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369