نمونه قرارداد فروش خودرو

 

در جامعه امروزی با توجه به خرید و فروش ماشین تحت عنوان یک قرارداد، و رواج گسترده ای آن بسیاری از افراد، در زمان های مختلف، اقدام به خرید و فروش یا تعویض خودرو می نمایند. خرید و فروش، از لحاظ حقوقی همان عقد بیع است که طرفین قرارداد، برای مکتوب نمودن توافقات در خصوص آن، اقدام به تنظیم قرارداد یا مبایعه نامه می نمایند.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

 

حتمن بخوانید: قرارداد مشارکت در ساخت

 

قرارداد خرید و فروش خودرو
قرارداد خرید و فروش خودرو

 

قرارداد فروش خودرو چیست

مبایعه نامه خودرو، ابزاری است که به واسطه آن خریدار و فروشنده، مندرجات توافقات خود را در خصوص خودرو بر روی یک سند مکتوب می نمایند. بنابراین هر چند تنظیم قرارداد خودرو در دفترخانه اسناد رسمی دارای اعتبار است. اما نوشتن متن دستی قرارداد هم به لحاظ قانونی لازم و ضروری می باشد. اما به جهت این که بعضا ممکن است در خصوص قرارداد خودرو، بین خریدار و فروشنده، اختلافی ایجاد گردد پرداختن به جزئیات آن از جمله اعتبار مبایعه نامه ماشین، ضروری است.  

 

به همین دلیل در ادامه این نوشتار قصد داریم به بررسی این موضوع مهم بپردازیم که قرارداد خودرو چیست و اعتبار آن تا چه حدی است. در ادامه، چگونگی نوشتن این سند عادی توضیح می دهیم، در پایان نیز، یک نمونه متن قرارداد خودرو را ارائه خواهیم داد.  

 

 قرارداد خودرو همان مبایعه نامه یا سند خرید و فروش ماشین می باشد که نوعی سند عادی محسوب می گردد. برای نوشتن متن دستی قرارداد خودرو، باید حتمن اطلاعات خریدار و فروشنده، مشخصات ماشین، ثمن معامله و نحوه پرداخت آن را مشخص نموده. و هر شرایط دیگری که مد نظر طرفین هست را نیز در متن قرارداد نوشته و توسط طرفین امضا شود.

برای آشنایی بهتر و بیشتر با نحوه نوشتن مبایعه نامه، پیشنهاد می شود نمونه قرارداد فروش خودرو مطالعه شود.

 

 

بسمه تعالی

 

ماده 1: طرفین قرارداد

فروشنده/ فروشندگان: ………………… فرزند: ……………. شماره شناسنامه ……………… صادره از: …………… شماره ملی: ……………………. ساکن: …………………… تلفن: …………………

 

خریدار/ خریداران: ………………… فرزند: ……………. شماره شناسنامه ……………… صادره از: …………… شماره ملی: ……………………. ساکن: …………………… تلفن: …………………  

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال شش دانگ یک دستگاه خودرو ………….. از نوع ………….. مدل ………… با سیستم …………. به رنگ ……………. سیلندر …………  شماره راهنماییی و رانندگی ………… شاسی  ………… شماره موتور ………….. که با تمامی تجهیزات، متعلقات و منصوبات ازجمله ……………. در آن می باشد.

 

ماده 3: ثمن معامله

ثمن معامله به طور مقطوع ……………………………… ریال معادل ………………………………تومان تعيين می گردد همزمان با اين قرارداد مبلغ ………………………………… نقداً به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت گرديد، باقيمانده ثمن به مبلغ ………………………………… ریال همزمان با تنظیم وکالتنامه در دفتر خانه اسناد رسمی به خریدار پرداخت خواهد شد.  

 

ماده 4: شرايط معامله

1-4) طرفين قرارداد متعهد می شوند برای تنظيم سند رسمی، بر اساس مبایعه نامه در تاريخ …………………. در دفتر اسناد رسمي شماره …………. به آدرس …………………………………. حاضر گردیده و فروشنده متعهد شده شش دانگ را به نام خريدار يا هر شخصی که خريدار معرفي کند انتقال دهد، همچنین اجراي تعهد (تنظيم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي، باید به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي نام برده، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي گردد.

2-4) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند رسمی از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار، در حکم عدم حضور می باشد و سر دفتر اسناد رسمی در موارد ذکر شده به تقاضاي ذي نفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي گردد.

3-4) مورد معامله با تمامی لوازم، اسناد و مدارک به رؤيت کامل و فني خريدار و يا کارشناس منتخب ایشان گرفته و از کميت و کيفيت آن آگاه بوده و در این خصوص هیچ گونه ایراد و اعتراض بعدی تحت هیچ عنوان مسموع نیست.

 4-4) مسئوليت هر نوع تخلف از قبیل راهنمايي رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل مورد معامله، به عهده فروشنده و پس از تحویل خودرو و تا زمان فک پلاک بر عهده خریداراست.

 5-4) هزينه هاي نقل و انتقال همچنین حق الثبت و حق التحرير به عهده فروشنده است.

 6-4) کليه خيارات از جمله خيار غبن هر چند افحش به هر عنوان با اقرار طرفين و با علم و آگاهی کامل اسقاط گرديد است.

 7-4) چنانچه مشخص شود مورد معامله به هر علتي به غير از قوه قاهره از جمله مصادره، رهن و عمليات اجرايي دادگستري، مستحق للغير و يا غصبي بودن، قابل انتقال به خريدار نباشد فروشنده وظیفه دارد ثمن معامله همراه با خسارات را به خریدار مسترد کند.

8-4) مورد معامله و همچنین تمامی اوراق و مستندات بعد از پرداخت 95 درصد از کل ثمن، به خريدار تسلیم خواهد گردید.

 9-4) چنانچه هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه تعيين شده در قرارداد حاضر نگردند، ممتنع از حضور، موظف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ……………. ريال معادل ………………. تومان به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت کند، خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع می باشد.

10-4) خریدار موظف است تا تاریخ ……………… باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کند، چنانچه پرداخت نگردد، فروشنده می تواند به صورت یک طرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند، فسخ قرارداد منوط به رعایت هیچ تشریفاتی نیست و صرف اعلام فروشنده از طریق اظهارنامه به خریدار برای فسخ قرارداد کافی است.  .

11-4) چنانچه خریدار تا تاریخ مشخص شده در قرارداد به تعهد خود در خصوص پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نکند مبلغ ……….. درصد از پیش پرداخت به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به نفع فروشنده ضبط می گردد و خریدار در این مورد هر ایراد و اعتراضی را از خود سلب نموده است.

12-4) خریدار موظف شده است حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه نسبت به فک پلاک مربوط به فروشنده اقدامات لازم را انجام دهد در غیر این صورت خریدار متعهد شده به ازاء هر روز تاخیر در فک پلاک مبلغ ……… ریال به عنوان وجه التزام به فروشنده پرداخت کند، پرداخت وجه التزام مانع از انجام اصل تعهد نبوده است و در چنانچه خریدار حداکثر تا 20 روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه مبادرت به فک پلاک ننماید، فروشنده اختیار دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، در صورت فسخ شرایط بند 11 جاری می باشد.

 

13-4) با توجه به اظهارات فروشنده، مورد معامله(خودرو) فاقد هر نوع تصادف و رنگ شدگی است و به جهت فنی نیز کاملاً سالم می باشد. و چنانچه در هر زمان بعد از تحویل مورد معامله و به تشخیص کارشناس فنی مشخص شود که فروشنده خلاف واقعیت اظهار داشته است. اگر خریدار قرارداد را فسخ نکند، فروشنده موظف است به تشخیص کارشناس فنی، یک برابر مابه التفاوت سالم و معیوب را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند.

 

14-4) چنانچه مورد معامله(خودرو) دارای عیوب ذیل باشد، خریدار با علم و آگاهی کامل از این عیوب اقدام به خرید نموده است. از این جهت در هیچ زمان نمی تواند به بهانه عدم اطلاع اعتراض کند.

عیوب مورد معامله عبارت است از: ………………………………….

 

ماده 5: تعداد نسخ و تاریخ

اين قرارداد در 5 ماده و دو نسخه در تاريخ ………………… در محل اقامت فروشنده در دو نسخه بين طرفين قرارداد تنظيم، امضاء و مبادله شد و هر دو نسخه داراي اعتبار يکسان است. که با تنظيم در دفترخانه اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط می گردد.

 

امضاء فروشنده:                                                                         امضاء خریدار:

 

 

قرارداد خرید و فروش خودرو
قرارداد خرید و فروش خودرو

 

فسخ مبایعه نامه خودرو

فسخ در هر معامله امکان دارد، و یا ممکن است یکی از طرفین به هر دلیلی از انجام مندجات قرارداد صرف‌ نظر نماید. بنابراین ضروری است در قرارداد شرایطی برای فسخ در نظر گرفته شود تا در صورت پیش آمد با ابهام مواجه نگردید.

 

مدت ‌زمان مشخصی را برای فسخ قرار دهید

دلایل فسخ را صراحتا بنویسید، به‌ عنوان‌ نمونه: عدم پرداخت مبلغ معامله توسط خریدار، خودداری از تحویل خودرو به وسیله فروشنده، تحویل خودرو دیگر به ‌جای مورد معامله.

تصادف با خودرو بعد از تاریخ نگارش قولنامه توسط فروشنده و عدم حضور یا خودداری از تنظیم وکالتنامه به ‌جهت انجام کارهای دفترخانه یا تعویض پلاک از مواردی است که می‌تواند در معامله پیش بیاید که همگی موارد در قرارداد نمونه ذکر شده است.

 

دلیل اهمیت قرارداد فروش خودرو

در زمان تنظیم و نگارش قولنامه خودرو، به دلیل اهمیت زیاد بهتر است، همه شرایط خودرو و قرارداد را به‌ طور دقیق بنویسید. دقت در نگارش قرارداد خودرو باعث می‌شود که اگر مشکلی به وجود آمد با خیال آسوده به مراجع قضایی مراجعه کرده و مسیر هموارتری برای رفع مشکلات پیش‌رو داشته باشید.

اگر هم تخصصی در این زمینه ندارید  توصیه می‌شود که مبایعه نامه خودرو را در دفتر وکیل یا مشورت با وکیل پایه یک دادگستری تنظیم کنید. یا نگارش آن را به وکیل دادگستری بسپارید.  چرا که با این کار همه موارد قانونی در نظر گرفته خواهد شد و به صورت تخصصی قرارداد شما تنظیم می گردد. اما اگر به‌هر دلیلی اصرار به عدم مراجعه به وکیل دارید، نسخه دست‌ نویس را خوانا و روشن با توجه به نکات و نمونه قرارداد فروش خودرو بنویسید.

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در تمامی زمینه های حقوقی و قراردادی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی تلفنی برای تنظیم انواع قراردادها داشته باشید در خدمت گذاری به شما آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل حقوقی قراردادها یا مشاوره حقوقی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.

   

 

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام من ماشینم را فروختم به خریدار وکالت یک ماهه دادم خریدار در مدت یک ماه ماشین انتقال نداد
  سوالم اینه که الان چیکار کنم

  پاسخ
  • سلام
   میتونید اظهارنامه بدهد تاریخ، روز و شماره دفترخونه مشخص در اظهارنامه ذکر کنید برای انتقال یا وکالت دوباره.
   اگر این روش نتیجه ندارد میتونید خودرو را توقیف کنید.

   پاسخ
 • سلام
  من یک ماشین خریدم مبایعه نامه هم نوشتم اما هنوز سند ماشین زده نشده. الان متوجه شدم سرم کلاه رفته و ماشین تصادفی بوده آیا میتونم مبایعه نامه را فسخ کنم? ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   اگر حق فسخ در مبایعه نامه قید شده باشید میتواید قرارداد را فسخ کنید.
   البته می توانید از طریق تدلیس در معامله از طریق دادگاه نیز اقدام کنید که پروسه زمان بری هست.

   برای اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.

   پاسخ
 • بسیار هم عالی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369