نمونه قرارداد فروش ملک

 

قرارداد خرید و فروش ملک در قانون مدنی ایران مورد توجه خاصی قرار گرفته است، در خصوص این قرارداد باید توجه داشت، بعد از امضا، خریدار و فروشنده نسبت به آن و موارد نوشته شده در آن متعهد می‌گردند.

 

همچنین قرارداد خرید ملک به پیروی از همین نکته است، موجب تغییر مالکیت ملک و دارای آثر حقوقی است. بنابراین بعد از امضای مبایعه نامه توسط طرفین، خریدار مالک ملک و فروشنده مالک ثمن می گردد.

شکل و ترتیب این معاملات به طور جامع توسط قانون گذارمشخص می شود. بر اساس قانون مدنی ایران، زمانی که اشخاص فرم قرارداد خرید و فروش ملک را امضا می‌کنند دیگر حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت، مگر شرایط خاص که قانونگذار جهت فسخ قرارداد خرید و فروش ملک مشخص شده.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

 

قرارداد خرید و فروش ملک
قرارداد خرید و فروش ملک

 

مطالب مرتبط: قرارداد فروش خودرو 

شرایط خرید و فروش ملک

مبایعه نامه یا همان قرارداد خرید و فروش یکی از رایج ترین و فراگیرترین عقود و قراردادها در تمامی دنیا و در تمامی زمان ها بوده است، بیع یا خرید و فروش به این معنا است که شخصی در مقابل دادن پول، یا همان ثمن معامله مالی دریافت و خریداری کند، احکام، شرایط، قوانین، جزییات و حواشی مبایعه نامه و عقود آنقدر گسترده هست که در مورد آن در قانون ایران، اسلام و غرب کتب زیادی نوشته شده است.

خرید و فروش یا عقد بیع می تواند کتبی یا شفاهی یا حتی بدون رد و بدل شدن هیچ کلامی انجام گیرد که در فقهه به آن بیع معاطات گفته می شود، که امروزه با زندگی اجتماعی آمیخته شده است، که بدون آن حتی زندگی معمولی با سختی مواجهه می گردد. هر شخصی ممکن است در طول روز چندین عقد بیع انجام دهد، مانند زمانی که به مغازه سوپر مارکت رفته و در واقع یک عقد بیع شفاهی منعقد می گردد.

 بسمه تعالی

 

ماده1: طرفین معامله:

1-1: فروشنده: آقای ………………….. فرزند ……….. به شماره ملی: …………….. صادره از: …………… با وکالت شماره ……….. مورخ ………… دفترخانه شماره ……. تهران (شناسه سند: ………………… ) از  آقای …………… فرزند: ………….. دارای شناسنامه شماره: ………….. صادره از: ………… شماره ملی:…………… ساکن: …………………………………..

تلفن: …………………..

2-1: خریدار: ………………. فرزند: …………….. به شماره ملی: ……………. متولد : ……………… صادره از: …………. ساکن تهران …………………

تلفن: ……………….

 

ماده2: مورد معامله ومشخصات آن:

1-2 مورد معامله ومشخصات آن که فروشنده برؤیت خریداررسانده ومورد قبول وتأیید خریدار می باشد عبارتست از شش دانگ یک ملک به مساحت ………. متر و ……. دسیمتر مربع  دارای یک جلد سند مالکیت به پلاک ثبتی …………….. فرعی از شماره ثبت ……………….. اصلی، مفروز ومجزی از…………. فرعی از اصلی مذکور قطعه …….. تفکیکی شماره دفتر………… صفحه ………. بخش ………. تهران با امتیاز آب، برق، گاز و تلفن به شماره …………. و جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه که فروشنده برؤیت خریدار رسانیده است وخریدار از کمیت وکیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل نموده وموردقبول خریدارمی باشد.

2-2: آدرس مورد معامله عبارتست از: تهران ………………..

 

ماده3: قیمت کل مورد معامله:

1-3 قیمت مورد معامله مبلغ ………………….. ریال معادل ……………. هزارتومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرارگرفت و ازسوی خریدار به فروشنده (به شماره حساب……………………. بانک …………. به نام ………………….. با شماره پیگیری ……………. مورخ………………… ) پرداخت گردید.

 

ماده4- شرایط مربوط به تنظیم سند:

4-1 طرفین معامله متعهد گردیدند برای تنظیم سند، بر اساس قرارداد در تاریخ ………… در دفتر اسناد رسمی شماره ……… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر شخصی که خریدار مشخص می کند انتقال دهد.

همچنین اجرای تعهد به الزام تنظیم سند از جانب فروشنده به نام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد است، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد، عدم ارائه اصول ومستندات از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار، در حکم عدم حضور می باشد، سردفتر در موارد مزبور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

4-2: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخه …………….. می باشد که طرفین ملزم به حضور دردفترخانه اسناد رسمی شماره ……………. به آدرس …………….. برای انجام تمامی تعهدات مندرج درمبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل وانتقال می باشند.

4-3: فروشنده موظف است پیش ازتاریخ تنظیم سند رسمی، تمامی اسناد و مدارک لازم اعم ازمفاصا حساب های مالیاتی نقل وانتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمـانی و………. را تهیه و به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه تسلیم نماید.

4-4: هرگاه فروشنده درموعد مقرردردفترخانه حاضرنشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، هر چند این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی کند و درهرصورت معامله معتبرمی باشد، خریدارمی تواند با مراجعـه به سیستم قضـائی الـزام طـرف مستنـکف را ضمـن مطالبـه خسـارات وارده به حضوردردفترخانه مورد نظر و تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.

 

ماده5- شرایط تسلیم مورد معامله:

فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ …………… با کلیه توابع، ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار نماید و هرگونه موانع در استیفا و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.

در صورتی که مشخص گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانونا قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده وظیفه دارد علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل ………………. ریال بعنوان خسارت به خریدارپرداخت کند.

کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله، به عهده فروشنده است، مگر اینکه بصورت دیگری توافق نموده باشد.

فروشنده اقرارنمود است که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و درتوقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست ومنافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذارنشده و ممنوع المعامله نمی باشد.

 

ماده6- آثار قرارداد:

6-1 بر اساس این قرارداد فروشنده از هرگونه انتقال مورد قرارداد به هر عنوان و به هر دلیل به غیر ازخریدار منع می گردد و در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق داشته درخواست فسخ قرارداد را نماید  و یا با اقامه دعوی ابطال بطرف فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد.

6-2 اگر الزام به تنظیم سند میسر نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده وظیفه دارد تمامی هزینه هایی را که خریدار متقبل شده پرداخت کند و معادل …………. ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به ایشان پرداخت کند.

6-3 فروشنده متعهد می گردد پیش و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی، تمامی مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی و …. را اخذ نماید.

6-4 تأدیه مالیات ها وعوارض اعم ازنقل وانتقال، عوارض شهرداری، دارائی و ……. به عهده فروشنده می باشد وهزینه های نقل وانتقال دردفترخانه اعم ازحق الثبت وحق التحریروبهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

6-5 قیمت توافق شده برای معامله به هیچ عنوان، به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این جهت برای فروشنده یا خریدار حق ادعایی نیست.

6-6 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با توافق طرفین اسقاط گردید.

6-7 در صورتی که عدم اجرای تعهد از طرف فروشنده باشد، ایشان مکلف است به ازای هرروز تاخیرمبلغ ………….. ریال به عنوان خسارت تاخیراجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید، خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع می باشد.

 

ماده7- نسخ و تصدیق قرارداد

این مبایعه نامه با توجه به مواد۱۰و۱۹۰ قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط ومقررات شرعی وقانونی معاملات درکمال صحت وسلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی ازکم وکیف مورد معامله و با رضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارغبن اگرچه افحش باشد، هیچ یک ازطرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجاباً و قبولاً جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی لازم الاجراء بوده است.

قرارداد در تاریخ ……………. در 7 ماده و دو نسخه برابر و با اعتبار واحد تنظیم گردید، و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

امضا فروشنده:                                                      امضا خریدار:

 

امضا شاهد اول:                                                    امضا شاهد دوم:   

 

  

قرارداد فروش ملک
نمونه قرارداد خرید و فروش ملک

 

سخن نهایی:

همان گونه که ملاحظه نمودید در این نوشتار با معنی و مفهوم خرید و فروش ساختمان، بندهای مبایعه نامه، نکات تخصصی در خصوص تنظیم مبایعه نامه و انواع قراردادهای ساختمانی و ملکی آشنا شدیم، در پایان باید به این نکته توجه داشت که تنظیم قراردادهای ملکی، موضوعی بسیار مهم، حساس و نیازمند تجربه و مهارت کافی در این زمینه هست.

بنابراین شما می‌توانید با تماس یا مراجعه حضوری با مجموعه حقوقی ما، تنظیم قرارداد خرید و فروش ملکی خود را به وکلای متخصص در زمینه امور ملکی و قراردادی سپرده تا خیال آسوده، چه به عنوان خریدار و چه به عنوان فروشنده، با طرف مقابل خود قرارداد تنظیم نمایید.

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه های حقوقی و تنظیم مبایعه نامه نیاز به وکیل پایه یک یا مشاوره حقوقی تلفنی برای تنظیم انواع قراردادها داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل تلفنی یا مشاوره حقوقی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.

 

12 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • من میخام آپارتمانم را به دخترم انتقال بدم آیا میتونم مبایعه نامه را خودم بنویسم و بنگاه املاک نرم؟

  پاسخ
  • سلام و وقت بخیر
   بله شما میتوانید با نگارش متن مبایعه نامه دستی بین خودتان و دخترتان و امضای آن و امضای دو شاهد مبایعه نامه تنظیم کنید.
   و نیازی به حضور در املاک ندارید، نکته مهم این است که مبایعه نامه شما باید ارکان بیع را داشته باشد.

   پاسخ
 • سلام من قصد دارم یک ملک ورثه ای خریداری کنم. برگه انحصاروراثت گرفته شده اگر یکی از ورثه راضی به فروش نباشه تکلیف معامله ما چی میشه

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   شما می تونید مبایعه نامه تنظیم کنید و همگی ورثه مبایعه نامه را امضاء کنند.
   چنانچه یکی از ورثه راضی به فروش نباشد و مبایعه نامه را امضاء نکند نسبت به آن ورثه فروش مال غیر می شود و شما با ورثه ناراضی شریک می شوید.

   پاسخ
 • من در املاک یه قراردادی نوشتم و یک زمین خریداری کردم در قرارداد با کد رهگیری نبود. سوالم اینکه آیا قرارداد بدون کد رهگیری اعتبار دارد مشکل نداره.

  پاسخ
 • سلام و خدا قوت خدمت مجموعه خوب شما
  مطالب خوب و قرارداد واقعا کاربردی هست
  ممنون بابت قرارداد

  پاسخ
 • بسیار هم عالی

  پاسخ
 • سلام
  من یک زمین خریدم در حال دیوار کشی هستم یک نفر آمده میگه فروشنده این زمین را اول به من فروخته من از کجا مطمعن بشم که کارم را ادامه بدم ؟

  پاسخ
  • سلام زلب قولنامه کن ازش و از تاریخ قولنامه معلوم میشه ک فروشنده کی بوده و…. کی فروخته

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369