قرارداد محرمانگی و منع افشا اطلاعات

 

تعریف قرارداد محرمانگی اطلاعات

قرارداد محرمانگی قراردادی است که اشخاص و شرکت‌ها برای محافظت از اطلاعات ارزشمند خود در روند شغلی با دیگران استفاده می‌کنند، این توافقنامه یک قرارداد حقوقی بین دو یا چند طرف است که در آن هر دو طرف توافق دارند، طرفین باید علم و هرگونه اطلاعات محرمانه و اختصاصی را که انتخاب می‌کنند برای اهداف خاصی به اشتراک بگذارند. اما آن اطلاعات را در دسترس قرار ندهند و آن را از دیگران دور نگه دارند، این قراردادی است که به جهت آن طرفین متعهد می‌گردند اطلاعات توافق شده در قرارداد را به هیچ عنوان افشا نکنند. در بعضی موارد، یک قرارداد محرمانه یا عدم افشا به عنوان یک قرارداد مستقل نیست، بلکه به عنوان یک شرط در قرارداد اصلی گنجانده می شود.

 

 مطالب مرتبط: قرارداد مشارکت در ساخت  

 

قرارداد مجرمانگی
قرارداد مجرمانگی

 

در زیر یک نمونه قرارداد محرمانگی توسط وکیل پایه یک مجموعه نگارش شده:

                             

«باسمه تعالی»

قرارداد محرمانگی حاضر به استناد به ماده 10 قانون مدنی جهت حفظ محرمانگی و عدم افشای مدارک، مستندات و اطلاعات افشا شده از جانب افشا کننده، با شرایط و قیود ذیل به شرح زیر منعقد گردیده و مفاد آن برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان الزام آور می باشد:

 

ماده 1ـ طرفین قرارداد

الف) شرکت ………………. به شماره ثبت ………….. و شناسه ملی …………… به نشانی: …………..  شماره تماس:  ……………… با نمایندگی ……………. به عنوان مدیر عامل و ………………….. ب عنوان نائب رئیس هیات مدیره که حق امضاء توافقنامه حاضر را به ‌نمایندگی از شرکت ……………… دارا میباشند و در این قرارداد مختصراً « افشاکننده» نامیده می‌شود.

ب) شرکت ……………. به شماره ثبت ………….. و شناسه ملی …………… به نشانی: …………..  شماره تماس:  ……………… با نمایندگی ………….. به عنوان عضو هیئت ‌مدیره و مدیرعاملی ……….. با عنوان عضو هیئت مدیره، از این پس در توافق توافق‌نامه حاضر «دریافت کننده» نامیده می شوند، با شرایط زیر منعقد می گردد:  

  

ماده 2ـ تعریف اصطلاحات قراردادی:

اطلاعات در این قرارداد به نحو غیرحصری عبارت است: انواع داده‌ها و اطلاعات اعم از شفاهی، نوشتاری، صوتی، تصویری، چندرسانه‌ای، فیزیکی، الکترونیکی و امثال آن.

اطلاعات شخصی در این قرارداد به صورت غیرحصری عبارت است: وضعیت تاهل افراد، مشخصات ژنتیکی، اثر انگشت ، وضعیت فرزند خواندگی و امثال آن.

منظور از اطلاعات محرمانه در قرارداد به نحو غیرحصری عبارت است: نمودارها، تصاویر، برچسب ها، برنامه و نرم افزارها، فرمول ها، نقشه، گزارش، نتایج مطالعات و پژوهش‌های آزمایشگاهی، میدانی، تئوریک، فهرست مشتریان، همکاران، شرکا و مشخصات شخصی ایشان، اطلاعات خرید، فروش و اطلاعات صورت پرداختها، اطلاعات مربوط به ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری ها، منابع تأمین، تکنیک ها، اطلاعات فنی، دانش مربوط به طراحی محصولات، اطلاعات بازاریابی، دانش فنی، استانداردهای اجرایی، اطلاعات تجاری و اقتصادی، مطالعات امکان‌سنجی، طرح‌ها و مدل‌های تجاری، اختراع، کشفیات، پیشرفت ها، مدارک قراردادی و حقوقی، اطلاعات طراحی و ساخت و اطلاعات مالی، ماشین ها، دستگاه ها، تجهیزات اطلاعات محصولات سخت افزاری و نرم افزاری به همراه کدهای نرم افزاری، اطلاعات مربوط به شبکه اینترانت و معماری، اطلاعات مربوط به سیستم مخابراتی، اطلاعات مربوط به نوع و محتوای داده های ذخیره شده، اطلاعات مربوط به الگوریتم، کدها و مدل ها، اطلاعات مربوط به مقادیر و نحوه تولید، توزیع و محصولات، صورت‌ حساب‌های مالی، ترازنامه‌های مالی، اطلاعات دارایی‌های شرکت، میزان درآمد و هزینۀ ها، میزان سود و زیان ها، میزان نقدینگی، گزارش جلسات داخلی شرکت، داده‌ها و اسنادی که تحت مالکیت یا کنترل قانونی طرف اول می باشد و به جهت انجام تعهدات یا کارهای محوله در اختیار طرف دوم قرارداد قرار می‌گیرد و افشاکننده آن را محرمانه اعلام نماید.  

 

ماده 3ـ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از جلوگیری از افشا و حفاظت از کلیه اطلاعات شخصی و محرمانه که حسب همکاری افشاکننده و دریافت‌کننده به منظور ارزیابی طرفین از کیفیت فنی دستگاه و نرم‌افزار به صورت ارادی یا غیرارادی در دسترس مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کننده قرار می‌گیرد و همینطور اطلاعاتی که به‌ صورت عمومی در اختیار اشخاص ثالث نبوده و یا عرفاً محرمانه محسوب شود.

تبصره: اتصال آزمایشی از زمان شروع دریافت اطلاعات توسط دریافت کننده از افشا کننده به مدت …. ماه است، پس از این دوره برای استفاده از دستگاه‌ها و اطلاعات دریافت کننده موظف به انعقاد قرارداد با افشاکننده است.

 

ماده 4ـ استثنائات قراردادی:

تمامی موارد زیر به صورت حصری از شمول این قرارداد خارج است:

اطلاعات به صورت مستقل توسط دریافت ‌کننده تحصیل شده باشد، به این شرط که شخص یا اشخاصی که آن را تحصیل کرده‌اند، تحت‌هیچ عنوان به اطلاعات محرمانه طرف مقابل دسترسی نداشته باشند.

افشای اطلاعات با مجوز کتبی افشا کننده انجام شده باشد.

اطلاعات برای یک ارگان دولتی در پی درخواست آن نهاد افشا شده باشد و دریافت‌ کننده حداکثر تلاش خود را برای محرمانه نگاه داشتن این اطلاعات انجام داده باشد. یا قانون چنین افشایی را الزامی نموده باشد شخصی که چنین درخواستی را داشته باشد، بایستی فقط آن قسمت از اطلاعات را افشا کند که ارائه آن توسط قانون یا نهاد دولتی الزامی شده است و همچنین در صورت اجازه از طرف مقام قضایی درخواست‌ کننده، مراتب را با جزئیات کامل قبل از هرگونه افشا به مقام قضایی، به افشاکننده اعلام نماید تا از این طریق افشاکننده بتواند به هزینه خود تدابیر حفاظتی لازم را به منظور افشا نزد مقام درخواست کننده، بعمل آورد.

اطلاعات بدون نقض مفاد قرارداد در دسترس عموم بوده یا قرار گیرد.

اطلاعاتی که دریافت کننده قبل از همکاری با افشاکننده از جزئیات آنها مطلع بوده است.

 

ماده 5- استرداد و معدوم کردن اطلاعات و اسناد:

در صورت اتمام همکاری دریافت ‌کننده با افشا کننده و یا به درخواست افشا کننده، دریافت ‌کننده وظیفه دارد تمامی نسخ فیزیکی اطلاعات و اسناد دریافتی را مسترد کرده و نسخه الکترونیکی و موارد غیرقابل استرداد را به صورت برگشت ناپذیر حذف و معدوم نماید و کتبا به افشا کننده اعلام کند که کلیه اطلاعات و اسناد دریافتی در صورت قابل استرداد بودن مسترد شده‌اند و در غیر این صورت به صورت برگشت ناپذیر حذف و معدوم گردیده‌اند و دریافت ‌کننده دیگر هیچ دسترسی به محتوای آن‌ ندارد، استرداد و معدوم سازی مورد اشاره در این مورد نافی ادامۀ تعهدات دریافت‌کننده بر اساس مفاد این قرارداد نخواهد بود.

 

ماده 6- تعهدات افشا‌ کننده:

افشا کننده با امضای این قرارداد عنوان می دارد تمامی اطلاعاتی که در اختیار دریافت‌ کننده قرار می‌دهند، در مالکیت قانونی ایشان است یا مجوز قانونی لازم را برای این که آن اطلاعات را در اختیار دریافت ‌کننده قرار دهد داشته است، مسؤولیت ناشی از عدم رعایت مفاد این بند بر عهدۀ افشا کننده می باشد.

افشا کننده با امضای این قرارداد عنوان می دارد که هیچ یک از اطلاعاتی که در اختیار دریافت ‌کننده قرار می‌دهد، نقض کننده حقوق اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات و اصول شرعی و اخلاقی نیست، مسئولیت ناشی از عدم رعایت مفاد این بند بر عهدۀ افشا کننده هست.

 

ماده 7- تعهدات دریافت‌ کننده:

‎دریافت کننده وظیفه دارد تمامی استانداردها و فرایندهای حرفه‌ای حفاظت و نگهداری از اطلاعات محرمانه را در کلیه مراحل اجرای وظایف خود و پس از آن رعایت نماید.  

دریافت کننده اطلاعات وظیفه دارد استفاده از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری برای مقاصد شخصی و غیرکاری خود داری کند.

همچنین دریافت ‌کننده وظیفه دارد دسترسی به اطلاعات محرمانه را فقط برای تعداد محدودی از متخصص که صرفاً برای انجام وظایف رسمی خود، آن اطلاعات را مورد استفاده قرار می‌دهند فراهم نمایند، و کارمندان خود را در خصوص مفاد این قرارداد و محرمانه بودن اطلاعات آگاه سازند، مسئولیت افشای اطلاعات فنی و مالی از جانب پرسنل بر عهده دریافت کننده قرار دارد و وی شخصاً مسئول جبران خسارات و پاسخگویی به دعاوی مطروحه از جانب افشا کننده خواهد بود.

دریافت کننده اطلاعات وظیفه دارد اسناد را قبل از تعداد مورد نیاز برای انجام وظایف رسمی متخصص تکثیر ننماید و نسخه کپی شده را پس از رفع ضرورت معدوم گردد.

و در ضمن دریافت کننده با امضای این قرارداد اذعان می دارد که دسترسی و استفادۀ ایشان از اطلاعات محرمانه مشمول این قرارداد هیچ ‌گونه تغییری در مالکیت و حقوق مترتبه ایجاد نمی‌کند و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به منزلۀ واگذاری حقوق تلقی گردد.

دریافت ‌کننده وظیفه دارد با کشف هر گونه افشای غیر مجاز اطلاعات یا مواد محرمانه یا هر شکل دیگر از نقض این تفاهم نامه از طرف خود، در اسرع وقت طرف دیگر را مطلع کند و تلاش عرفی جهت جلوگیری از ادامۀ افشا یا استفادۀ غیر مجاز.  

با توجه به اینکه آزمایشی بودن دوره همکاری، بعد از تمام شدن این دوره دریافت کننده حق استفاده از اطلاعات، داده‌ها و دستگاه‌ها را بدون اجازه کتبی و انعقاد قرارداد با افشا کننده نخواهد داشت.

باید توجه داشت افشا کننده به منظور موضوع قرارداد ممکن است تعدادی از نرم‌افزار‌های خود را در اختیار دریافت کننده قراردهد، هرگونه بهره‌ برداری اعم از فنی، مالی، فکری، شرکتی و غیره تنها با انعقاد قرارداد با افشا کننده مجاز است، و در غیر این صورت افشا کننده وظیفه دارد به جبران تمامی خسارات‌ها تخمینی حاضر و آینده به افشا کننده خواهد بود.

 

ماده 8ـ مرجع حل اختلاف:

تمامی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن یا اجرای آن به مرکز داوری سازمان نظام صنفی ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین‌نامه داوری آن مرکز با رای سه نفر داور به ‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد، داوران علاوه بر مقررات عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود.

 

ماده 9 ـ تبادل نسخ قراردادی:

این قرارداد در 9 ماده و در 2 نسخه متحدالشکل و متحدالمتن، بدون خدشه و قلم خوردگی تنظیم شده است که همۀ نسخه ها در حکم واحد هستند و یک نسخه از آن نزد افشا کننده و یک نسخه، نزد دریافت ‌کننده است.

 

 

قرارداد مجرمانگی
قرارداد مجرمانگی

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه های حقوقی و قرارداد محرمانگی نیاز به وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی برای تنظیم انواع قراردادها داشته باشید در خدمت گذاری به شما آماده باشد.  

برای برقراری ارتباط با وکیل تلفنی یا مشاوره حقوقی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369