بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

قرارداد مشارکت در ساخت

این قرارداد مشارکت در ساخت ، برمبنای ماده ده قانون مدنی نافذ است. بنابراین توافق نامه مذبور، با تفاهم کامل بین طرفین، ضمن عقد خارج لازم بشرح ذیل منعقد می‌گردد:

طرفین قرارداد پس از انجام مباحث مربوطه در خصوص اجرای پروژه موضوع قرارداد و با علم و اطلاع از بهره‌وری و تبدیل به احسن سرمایه فعلی خویش اقدام به عقد قرارداد مشارکت در ساخت می‌نمایند. و متعاملین در عرصه و اعیان ساختمانی که احداث می‌شود. طبق مذکرات انجام شده و ضوابط و نقشه معرفی شده به شهرداری و توافق چندگانه به نسبت‌هایی که تعیین خواهد شد سهیم می‌باشد.

به دلیل گسترده بودن مبحث قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است. قبل از تنظیم قرارداد با یک وکیل تلفنی یا مشاوره حقوقی آنلاین مشورت بگیرید.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

 

ماده1- طرفین قرارداد

طرفین اول(مالک) 

  • آقای: فرزند:       به شماره شناسنامه:        صادره از:       متولد:   کد ملی:       همراه:          ثابت

  ساکن:     کدپستی:

  که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می گردد.

ب) (سازنده/سازندگان) طرفین دوم

 • آقای: فرزند:       به شماره شناسنامه:        صادره از:       متولد:   کد ملی:       همراه:          ثابت

ساکن:     کدپستی:

که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می گردد.

 

ماده2- مشخصات مورد قرارداد 

شش دانگ تعداد یک قطعه زمین به بنای احداثی درآن که تماماً در مالکیت و تصرف شرعی و قانون طرفین اول در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.

 

ماده3 – موضوع قرارداد مشارکت در ساخت

1-3: عبارت است، از قرارداد مشارکت در ساخت یک قطعه زمین با ……. مترمربع و مستحدثات که سازنده متعهد است که ملک با شماره … اصلی .. طبق قرارداد شماره: … برابر ضوابط با بنای مجاز با متراژ پروانه ساخت صادره شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید.

 

ماده4 مشخصات کلی سازه جدیدالاحداث

برابر توافقات طرفین مقرر گردید طبق اخذ جواز از شهرداری

تبصره: در صورت پیشروی بنا متراژ فوق به جواز اضافه می‌گردد. و هزینه‌ای برای مالک در بر نخواهد داشت.

 

ماده5- تابعیت طرفین قرارداد

تابعیت طرفین قرارداد حاضر، ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 

ماده6- شرایط اجرای قرارداد مشارکت در ساخت 

 • قرارداد پس از امضاء تمام اعضا مشارکت کننده از سوی مالک به سازنده بدین ترتیب قرارداد حاضر قابل اجرا بوده و طرفین نسبت به یکدیگر بر اساس مندرجات مفاد قرارداد متعهد و ملزم به رعایت آن می‌ باشند.

ماده7- مدت قرارداد مشارکت در ساخت 

کل مدت قرارداد پس از اعطا وکالت کاری از سوی طرفین اول به سازنده به شرح ذیل می‌باشد:

این قرارداد در تاریخ: …………….. منعقد گردید و حداکثر تا تاریخ: …………..در محضر حاضر و وکالت کاری بر اساس قرارداد مشارکت داده شود از تاریخ وکالت مدت …… روز کاری جهت اخذ دستور نقشه به سازنده داده شد و در نهایت …. ماه جهت اخذ جواز و مدت ……. ماه شمسی پس از اخذ جواز تحویل ملک ساخته شده و مدت … روز جهت اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، سند تک برگ برای هر واحد جدید الاحداث اخذ سند می‌باشد. در صورتی که بر اساس ضوابط اداری مشکل پیش بیاید به مدت اضافه می‌گردد.

 

ماده8- قدرالسهم طرفین قرارداد

الف: سهم الشرکه طرفین اول از ساختمان جدید به شرح زیر است:

…درصداز کل بنای مسکونی ساخته شده به انضمام پارکینک و انباری

 

ب: سهم الشرکه طرفین دوم از ساختمان جدید به شرح زیر است:

…درصداز کل بنای مسکونی ساخته شده به انضمام پارکینک و انباری

 

ماده9- برنامه زمانبندی پروژه

9-1) مدت زمان مشارکت به شرح ذیل می‌باشد:

 • وکالت‌کاری … روز بعد از امضاء قرارداد مشارکت در ساخت
 • اخذ دستور نقشه … ماه بعد از اعطای وکالت کاری توسط سازنده
 • اخذ جواز … ماه بعد از اعطای وکالت کاری توسط سازنده
 • تحویل ملک توسط مالک … ماه بعد اخذ جواز
 • تهیه مصالح و تجهیزات جهت اجرا و نصب تجهیزات و اتمام کار از روز تحویل ملک‌ها … ماه(تحویل آپارتمان‌های ساخته شده) است.
 • پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و اخذ سند تک برگی واحد توسط سازنده … ماه بعد از تحویل
  آپارتمان‌های ساخته شده.

9-2) در صورتی که هر کدام از طرفین این قرارداد از هر یک از موارد مندرج ذیل در این بند به هر علتی اعم از (اهمال، قصور، عمل شخص ثالث و غیره وذالک) تخطی نمایند. بشرح ذیل عمل می‌گردد: به ازای هر روز تاخیر مبلغ … ریال از سوی سازنده به طرفین اول و همینطور به ازای هر روز تاخیر از سوی مالک به دیگر مالکان و سازنده به ازای هر روز تاخیر مبلغ … ریال تحت عنوان جریمه تاخیر پرداخت می‌گردد.

 

ماده10- نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه بنام شریک سازنده

طبق توافق طرفین در دو مرحله، مالک اقدام به انتقال رسمی4/2 دانگ مشاع از پلاک ثبتی ملک موضوع قرارداد سند قطعی به نام طرفین دوم قرارداد به شرح زیر می‌نمایند:

 • مرحله اول 2/1 سفت‌کاری
 • مرحله دوم 2/1 پایان نازک کاری

در صورت استنکاف مالک به انتقال قدرالسهم عرصه بنام شریک سازنده پس از اطلاع از مراحل انجام شده. به ازای هر روز تاخیر از سوی مالک مبلغ … ریال تحت عنوان جریمه تاخیر پرداخت می‌گردد.

 

ماده11- تعهدات مالک(طرفین اول)

11-1) مالک متعهد است، پس از اخذ جواز ساخت توسط سازنده به مدت … روز ملک را به سازنده جهت تخریب تحویل نمایند. ملاک محاسبه شروع زمان این بند اعلام کتبی سازنده به طرفین اول قرارداد مبنی بر دریافت جواز ساخت می‌باشد.

11-2) مالک متعهد است بر اساس جز یک بند 1 ماده 9 پس از امضاء قرارداد مشارکت در ساخت با حضور در دفترخانه … به نشانی…….. به تنظیم وکالت کاری بلاعزل بنام سازنده اقدام نماید

11-3) در صورت فوت یاحجر طرف اول تاثیری در انحلال قرارداد ندارد و وراث وی قائم مقام مورث خود در انجام تعهدات این قرارداد می باشند.

11-4)مالک متعهد گردید، ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده 9 این قرارداد تخلیه و تحویل سازنده نمایند.

11-5) مالک اقرار می‌نمایند، از افراد ممنوع‌المعامله نبوده و اقرار به عدم توقیف ملک از طرفین مراجع قضایی دارد و مورد معامله در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست.

11-6) بنا بر اظهار مالک مورد معامله رهن و وثیقه شخصی یا بانک نمی‌باشد.

11-7) مالک اقرار می‌نماید، نسبت مورد معامله(کلا، جزئا و منفعتا) بغییر واگذار نگردیده و تا پایان موضوع قرارداد حق فروش ندارد. مگر با هماهنگی و در صورت هرگونه ادعای از سوی معارضین و بروز عارضه احتمالی در آینده نیز، شخصاً آن را مرتفع و مسئولیت و کلیه خسارات ناشی از آن را بعهده خواهد گرفت و ملزم به پرداخت آن به سازنده می باشد. و نیز حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت هیچ عنوان را ندارد و با تنفیذ این قرارداد از خود سلب اختیار می‌گردد.

11-8)مالک متعهد گردید، اسناد مالکیت ملک مورد معامله را همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه، در اختیار طرفین دوم قرارداد قرار بدهد و در مقابل رسید دریافت نماید. لیکن در هر شرایط تنظیم اسناد مالکیت بنام سازنده برابر توافقات انجام شده ماده 10 قرارداد می‌باشد.

11-9) مالک این قرارداد تا پایان اجرای قرارداد، تحویل قدر السهم خود، تحویل سند مالکیت، سند خلاصه معامله تا پایان اتمام تعهدات طرفین دوم پرداخت وجهی نمی‌نمایند و کلیه هزینه‌های موضوع قرارداد برعهده طرفین دوم می‌باشد. فقط کلیه هزینه‌ها(بدهی‌ها) تا روز تحویل ملک و انتقال سند قطعی بعهده مالک است.

11-10) مالک متعهد به انتقال عرصه بنام سازنده بر اساس ماده10 این قرارداد می‌باشند.

11-11) ملاک عدم حضور طرفین، گواهی دفترخانه مزبور می‌باشد.

11-12)اگر مالک به تعهدات خود عمل نکنند شخصاً ضامن پرداخت خسارات خود به سازنده می‌باشند. (بند2 ماده 9) به میزان مندرج در ماده 9 بند(9-2)

 

ماده12- تعهدات سازنده(طرفین دوم)

12-1)سازنده متعهد گردید، پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه‌های معماری و محاسباتی توسط آرشیتکت دارای صلاحیت در حداکثر بنای مفید بر اساس ضوابط جاری شهرداری اقدام نماید.

12-2) سازنده مکلف است، پروانه ساخت(جواز) و سایر مجوزهای مورد نیاز مطابق جزه 2 بند 2 ماده 9 را اخذ نماید.

12-3)سازنده متعهد گردید، در زمان مقرر در ماده9تمامی آپارتمانها را کامل و بدون هیچگونه کم و کسری تکمیل و قابل استفاده و بهره‌برداری تحویل نماید. چنانچه در قسمتی از بنا یا کل آن ایراد و اشکالی در دوران ضمانت مشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقض به هزینه خود می‌باشد.

12-4)سازنده متعهد است، در زمان مقرر پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سند تفکیک شده تک برگی واحدهای احداث شده را دریافت و تحویل مالک نماید.

پس از انقضاء مدت مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر به مالک(موضوع بند 2 ماده 9)می‌گردد.

12-5)کلیه هزینه‌های مربوطه به اقدامات لازم جهت تحقق مفاد این مشارکت نامه اعم از اعطا وکالت‌کاری، اخذ جواز، تخریب، تهیه مصالح و تجهیزات و نصب تجهیزات و همچنین تابهره‌برداری، از لحظه انعقاد قرارداد تا اتمام انجام تعهدات سازنده برعهده طرفین دوم است.

12-6)سازنده متعهد، به پرداخت کلیه هزینه‌های مصرفی اعم از آب و برق وگاز و تلفن و فاضلاب و غیره، پس از تخلیه و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمانها می‌باشد.

12-7)سازنده مکلف است، که مورد مشارکت را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی به هزینه خود در بیاورد.

12-8) سازنده متعهد بر انجام تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی وحفاظتی به هزینه خود می‌باشد.

12-9)تعهد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی کارکنان و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور و ساختمانهای آنان جانی و یا مالی و کلیه هزینه و خسارات در ضمن قرارداد برعهده سازنده می‌باشد.

12-10) سازنده مکلف است، با نماینده معرفی شده از طرفین مالک بر اساس ماده 15این قرارداد همکاری نمایند. در خصوص روند اجرا پاسخگو باشد.

12-11) سازنده متعهد به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی از جمله تمامی مقررات ملی ساختمان زیر نظر مهندس ناظر می‌باشد.

12-12) طرفین دوم متعهد به رعایت آیین نامه2800 زلزله می‌باشد.

12-13)سازنده مکلف به رعایت مقررات شهرداری و واحد شهرسازی می‌باشد.

12-14) تعهد و مسئولیت بکارگیری کارگران غیرمجاز و خارجی برعهده سازنده می‌باشد.

12-15)تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک بعد از تحویل ملک جهت تخریب به عهده سازنده است.

 

12-16) سازنده متعهد است، نسبت به خرید و نصب انشعابات آب، برق و گاز و پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به خدمات شهری شامل: کنتور آب(با نظر سازمان آب)، برق هر واحد مستقل و یک انشعاب برق مصارف عمومی برای آسانسور، گاز واحد مستقل، انشعابات فاضلاب شهری قبل از تحویل اقدام نماید.

12-17) اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند می بایست خسارت طرح شده در بند 2 ماده 9 را به طور کامل  به مالک حداکثر به مدت … روز پرداخت نماید.

12-18) اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند واحدهای جدید پس از تکمیل واحدهای ساختمان و پرداخت هزینه‌های مربوطه و اجرایی به عهده سازنده در مدت مقرر در ماده 9 این قرارداد می‌باشد.

12-19) حد مسئولیت سازنده در انجام موضوع قرارداد به طور کامل تا تحویل توسط طرفین اول قرارداد و تحویل اسناد آپارتمان‌ها، صد درصد موضوع قرارداد می‌باشد.

 

ماده 13- تخلفات ساخت

مسئولیت قانونی و جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعمل‌های صادره از مراجع ذیصلاح مربوط به ساخت و ساز برعهده سازنده می‌باشد.

 

ماده14- آثار قرارداد

14-1) نوسانات قیمت ملک و هزینه‌های ساخت هیچگونه تاثیری در مفاد توافق‌های انجام شده در این قرارداد نخواهد داشت و طرفین اول هیچگونه هزینه‌ای در این خصوص پرداخت نخواهند نمود.

14-2) طرفین اول در رابطه با کلیه هزینه‌ها  مربوط به عملیات اجرایی و ساخت و عواقب عملیات اجرایی هیچگونه مسئولیتی نداشته و تماماً بعهده سازنده می‌باشد.

14-3) کلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی، منجمله آهن‌آلات، دربها و غیره پس از تخریب متعلق به سازنده خواهد بود.

14-4) در صورتی که در اجرای ساخت علاوه بر دستور و جواز نقشه اخذ شده از شهرداری و همچنین خارج از مفاد قرارداد اقدامی صورت بگیرد که به نفع طرفین باشد هزینه آن به میزان قدرالسهم طرفین قرارداد ماده8 بین یکدیگر محاسبه می‌گردد.

14-5) تأیید نقشه‌ها برابر تأییدیه شهرداری است.

 

ماده15- نماینده  مالک

نماینده آقای ……….. اعلام گردید.

 

ماده16- حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا

مالک یا نماینده آنها حق نظارت، کنترل، پیگیری برنامه زمانبندی و مشورت بر پیشرفت مراحل انجام پروژه را دارند و سازنده مسئول پاسخگویی موارد درخواست شده از سوی نمایندگان مالک می‌باشد. لیکن حق دخالت ندارند. و در نهایت مدیریت پروژه با سازندگان می باشد.

 

ماده17- جرائم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

17-1)در صورت تعطیلی و تاخیر یا غیبت غیر مجاز سازنده در حین انجام پروژه بیش از شصت روز، مالک می‌توانند. پس از اعلام تذکر کتبی و ارسال اظهارنامه الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورتجلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا شخص ثالث دارای صلاحیت و باتنظیم گزارشات دقیق بهمراه مستندات کامل مداخله نمایند. و با استناد به ماده به 222 قانون مدنی در صورت لزوم برای تامین مخارج با احتساب 15درصد بعنوان بالاسری هزینه‌های پرداخت شده نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده بدون نیاز به مرجع قضایی اقدام می‌نمایند.

17-2) در صورت استنکاف هر یک از طرفین از مفاد تعیین شده. در بندهای ماده 4 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و
ماده‌های مرتبط حق فسخ ایجاد می‌گردد و طرفین بابت عدم انجام تعهد بعد از تحقق شرایط تنفیذ قرارداد. علاوه بر الزام به پرداخت وجه هزینه شده، ملزم به پرداخت سی درصد از ارزش سهم(ملک یا املاک) بعنوان خسارت به طرفین مقابل می‌باشد.

17-3) در صورت تاخیر هر طرفین در انجام تعهدات خویش به هریک از بندهای ماده 9 قرارداد می‌بایست مطابق مندرجات مفاد بند 2ماده9 پرداخت نماید.

17-4) طرفین متعهد هستند علاوه بر جریمه تاخیر، خسارات وارده را به طرفین مقابل پرداخت نماید.

 

ماده18- دوره تضمین- خدمات پس از ساخت

18-1) سازنده ملزم و متعهد شد، پس از ساخت و تکمیل، بمنظور بهره برداری از آپارتمانها، سیستم ها و تجهیزات منصوبه را تست و در طی صورتجلسه تحویل طرف اول.  آنها را طی صورتجلسه تحویل طرفین اول قرارداد دهد. در صورت بروز هر نوع خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالک در این مدت نباشند کلیه خسارات ناشی از بکاربردن لوازم و تجهیزات معیوب و یا محول کردن امور اجرایی به افراد فاقد تخصص لازم یا مبتدی و غیره را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهی از مالک تعویض یا تعمیر و خرابی‌ها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل استفاده به مالک تحویل دهد. در غیر اینصورت ابتدا به تشخیص طرفین اول اقدام لازم صورت پذیرفته و در صورت عدم توافق توسط کارشناس رسمی دادگستری مراحل آن انجام می‌پذیرد.

 

ماده19- شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل عدول می‌باشد مگر با واقع شدن شرایط مفاد مندرجات بند2ماده 17 قابل فسخ می‌باشد.

 

ماده20- حوادث غیر مترقبه(فورس ماژور)

در صورتیکه در اثر حوادث قهری(از جمله سیل، زلزله، طوفان) کلاً مواردی که داخل در تعریف فورس ماژور می‌باشند و ادامه کار برای شریک غیرممکن گردد. و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود. تاخیرات بوجود آمده ناشی از آن حوادث، مجاز شمرده می شود. و هیچ یک از دو طرفین در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرفین دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت. لیکن در هر شرایط پس از رفع مشکلات مربوط سازنده ملزم به اجرای تعهدات خود می‌باشد.

 

ماده21- هارد شیپ یا شرط مذاکره مجدد در شرایط قهری

ادامه عملیات اجرایی حداکثر یک ماه بعد از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد در خصوص فقط تعیین وضعیت تاخیر بوجود آمده و توافقات حاصله با حضور حکم و پس از تنظیم صورتجلسه کتبی انجام می‌گردد. و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می‌شود.

 

ماده22- مرجع حل اختلاف

حل اختلاف ناشی از این قرارداد وکلا اجرا و تحویل این پروژه در صورت عدم تراضی طرفین از مراجع صالح قضایی جمهوری ایران  است.

 

قرارداد مشارکت در ساخت
قرارداد مشارکت در ساخت

 

توضیحات:  

طرفین قرارداد به شرح ذیل بایکدیگر توافق نمودند:

 • بدیهی است، در صورتی که طبقات و واحدهای تقسیم شده دقیقاً به میزان قدرالسهم هر یک از طرفین نباشد. طرفین که سهم بیشتری در آپارتمان یا طبقه مشترک با طرفین دیگر دارد. سهم طرفین دیگر را به قیمت روز بر اساس نظر کارشناسی قیمت‌گذاری و مبلغ آنرا به طرفین مقابل پرداخت می‌نماید.
 • پس از اخذ جواز برای مالک به ارزش ملک فعلی اسکان توسط سازنده اجاره می‌گردد.
 • مبلغ … میلیون به صورت بلاعوض پس از اخذ جواز پرداخت می‌گردد.
 • کلیه مصالح و متریال واحدها برابر مفاد قرارداد و عرف منطقه می‌باشد. چنانچه درخواستی خارج از این قرارداد باشد مابه‌التفاوت آن به طرفین مقابل پرداخت می‌گردد.
 • اخذ حداکثر متراژ احداث بنا از شهرداری برابر ضوابط و مقررات جاری شهرداری منطقه.
 • در صورتیکه سازنده قصد پیش فروش قسمی از سهم خود را داشته باشد باید با اطلاع و حضور مالک باشد.
 • در صورت عدم دریافت دستور نقشه ساخت … واحد مسکونی و پارکینگ این قرارداد بخودی خود باطل و فاقد ارزش میگردد.
 • پس از اخذ دستور نقشه، طبقات و واحدها بین مالک و سازندگان تقسیم می شود و مشخص می گردد کدام واحد در کدام طبقه و از حیث شمالی و جنوبی متعلق به چه شخصی است.

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر زمان در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی به وکیل آنلاین داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره یا کد با شماره: 9099071369 تماس بگیرید.

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام
  در قراردادهای مشارکت اصولا درصد بین سازنده و مالک به چه صورت هست

  پاسخ
  • سلام و درود
   درصد تقسیم سهم در قرارداد مشارکت در ساخت توافق بین مالک و سازنده هست و درصد مشخص قانونی وجود ندارد
   اصولا درصدها در قراردادها یا به صورت 50 درصد سازنده و 50 درصد مالک و یا 40 درصد سازنده و 60 درصد مالک هست.

   پاسخ
 • بسیار عالی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369