سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی کیفریمشاوره در مورد پزشکی قانونی
بهارک 1 هفته قبل

مشاوره در مورد پزشکی

سلام در نتجه جواب رای کمیسیون پزشکی که بخاطر فوت مادرم از پزشک اورژانس شکایت کرده بودم. ریس کمیسیون پزشکی با وارد کردن اطلاعات غلط پزشکی و دلایل دروغی پزشک بی گناه نشان داد، ابتدایی ترین موارد پزشکی و به غلط بیان کرده

از تلفن ثابت 9099071369