ایمان 4 سال قبل

سلام
حکم اظهارنامه چیست؟
حتماً باید به آن پاسخ داده شود؟
اگر پاسخ داده نشود چه پیامدی دارد؟

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام اظهار نامه یعنی ابلاغ قانونی  اجباری در پاسخ به اظهارنامه وجود ندارد. و در صورت عدم پاسخ، فرستنده به طرفیت شما دادخواست یا شکواییه ممکن است تنظیم کند.
وکیل تلفنی

از تلفن ثابت 9099071369