سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی ملکیبی اعتبار نمودن سند عادی
reza 5 سال قبل

پسر عمویم پدرش را وادار نموده که درسن 96 سالگی سندعادی  را برایش بنویسد وسهم خود را از ملک مجهول المالکی که درحدود بیش از چهل سال است در ید تصرف اینجانب می باشد وپدرم35 سال پیش آنرا تخریب کرده وتجدید بنا نموده وبه نام خود برایش گواهی ساخت وپایان کار گرفته را به وی واگذار نماید عمویم اینکار را انجام داده وروی برگه سررسید سال 94 بدون قید مشخصات وحدود اربعه سهم خود را از این ملک مهول المالک ثبتی به وی واگذار نموده وذیلش را امضا واثر انگشت گذاشته ولی شاهدی انرا امضا نکرده وتاریخ سال 1364 را در ذیل ان درج کرده سوال: آیا این اقدام نگاشتن تاریخ 1364 بر روی سر رسید سال 94 جعل است 2-چگونه می توانیم این برگه را بی اعتبار نماییم

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

سلام
شما میتوانید به کارشناس خط استناد کنید توسط کارشناس قابل تشخیص می باشد

از تلفن ثابت 9099071369