مدت زمانی که طول میکشه به یک پرونده واژگونی خودرو با یک سرنشین(خود راننده مجروح)رسیدگی بشه چقدر است؟

سوال حقوقیدسته بندی: سوالاتمدت زمانی که طول میکشه به یک پرونده واژگونی خودرو با یک سرنشین(خود راننده مجروح)رسیدگی بشه چقدر است؟
1 پاسخ
ادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
اصولا برای بررسی یک پرونده مدت مشخصی نمی شود تعیین کرد ولی
 وقتی پزشکی قانونی طول درمان را کافی بداند اخرین نامه را به دادسرا ارسال و در دادسرا وقت تعیین میشود. معمولا بعداز ۱۵تا۲۰روز از ارسال وقت دادگاه داده میشود.

در روز رسیدگی پرونده بررسی و رای صادر میشود که ۲۰ روز از زمان ارسال رای به سامانه ثنا مهلت اعتراض برای طرفین دعوا در نظر گرفته شده است.
درصورتی که از رای صادره اعتراض نشود. حکم قطعی میشود و قابل اجرا در اجرای احکام کیفری می باشد.
پس از قطعیت رای شما مکلفید ظرف ۱۵ روز مدارک را تحویل بیمه گر بدهید. بیمه گر نیز مکلف است پس از دریافت مدارک ظرف مهلت ۲۰روز خسارت را پرداخت کند .(ماده ۳۲ قانون بیمه ثالث ۹۵)
در اجرای ماده ۳۳ قانون درصورت طولانی شدن پروسه پرداخت در ماده ۳۲ مبتوانید خسارت تاخیر تادیه دریافت کنید .
اما راه میانبر برای رسیدن به مبلغی از دیه بدون رای دادگاه اینست که:

 باستناد ماده ۳۴ قانون اخیرالذکر درصورت مطالبه زیان دیده بیمه گر با دریافت نامه پزشکی قانونی و کروکی حادثه مکلف به پرداخت ۵۰درصد دیه تقریبی می باشد.